Vad är detta?

Ergonomins Infrastruktur är en metod jag utvecklade som del av min doktorsavhandling i Produktionsergonomi - den är baserad på forskning från åren 2009-2011, då jag utforskade hur ergonomer och ingenjörer gör för att lyckas implementera sin ergonomikunskap i faktiska designändringar på fabriksgolvet.

Om metoden

  • Metoden är tänkt som en sorts styrd brainstorming-metod som hjälper en att förstå vilka intressenter som finns runtom en ergonomisk frågeställning, framför allt i projekt som syftar till en arbetsplatsförändring.

 

  • Analysen är lämplig att upprepa flera gånger, men i tidiga projektskeden är den extra lämplig som stöd för att avgöra vilka intressenter som har mest inflytande på den tänkta designförändringen. I förlängningen blir det uppenbart vilka som är lämpliga att intervjua för datainsamling.

 

  • Metoden är utformad i sju steg. I varje så ställs frågor som handlar om hur olika människor förhåller sig till "problemet" som skall lösas, alltså designförändringen.

 

  • Outputen blir en lista på möjliga aktörer och informationskanaler som lämpligen bör involveras för att förändringen skall kunna genomföras med så liten risk som möjligt för motstånd i organisationen.

 

  • Eftersom metoden är till för att stödja analytiskt tänkande i specifika kontext så blir resultatet inte alltid likadant i alla projekt, men "brainstormingen" som den underlättar gör ofta att man snabbt inser vilka kunskapsluckor som specifika aktörer skulle kunna fylla.